Wednesday, 23/09/2020 - 03:13|
tin tức

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên, nhân viên
Năm học 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT DI LINH
TRƯỜNG THCS HÒA NINH
 

Số:       /KH-THN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

               Hòa Ninh, ngày   15   tháng 8 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên, nhân viên 
Năm học 2015-2016

          

      Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGD ĐT, ngày 10 tháng 7 năm 2012 và Thông tư 31/2011, ngày 8 tháng 8 năm 2011của BGD-ĐT ban hành quy chế và khung chương trình BDTX;
      Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGD-ĐT, ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Di Linh về Kế hoạch BDTX năm học 2015-2016;
           
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Mục đích
- Nhằm cập nhật kịp thời kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, về phẩm chất đạo đức lối sống của CB-GV theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo.
- CB-GV có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá, năng lực quản lý hoạt động theo quy định chuẩn nghề nghiệp CB-GV.
2. Yêu cầu
- Tất cả CB-GV trực tiếp giảng dạy đều thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
- Mỗi cá nhân, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự bồi dưỡng nghiêm túc, báo cáo  tổ chuyên môn và nhà trường về kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.
II.  ĐỐI TUỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả CB-GV trực tiếp làm công tác giảng dạy tại nhà trường.
Nhân viên tham gia học tập chính trị đầu năm theo quy định.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG  
1. Nội dung
1.1. Bồi dưỡng chính trị
- Tiếp tục học tập, quán triệt  Nghị quyết 29/NQTW về đổi mới toàn diện GD; các chuyên đề về đổi mới trong dạy học, kiểm tra, đánh giá…theo KH của Phòng, Sở GD-ĐT.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
- Tiếp tục tuyên truyền các chuyên đề về Biển đảo năm 2015.
- Kết quả tình hình đại hội Đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tình hình thời sự chính trị nổi bật trước thềm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
* Hình thức, thời gian, địa điểm: (Thực hiện theo văn bản số 77/KHPGD ĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Di Linh)
1.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:
- Học tập, nghiên cứu các văn bản thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng, Sở GD; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT.
- Thực hiện bồi dưỡng các môn học theo lịch của Sở, PGD, cụ thể:
Trong tháng 8/2015 có các nội dung BDCM:
* Ứng dụng CNTT để bồi dưỡng HS giỏi môn tin học; Hướng dẫn thực hiện phần mềm sáng tạo; Tập huấn thi Tin học cho GV môn Tin học.
* Tập huấn chương trình GD Intel; Tập huấn PP nghiên cứu khoa học cho CBQL và tất cả GV.
* Bồi dưỡng PP phát huy tính tích cực tu duy môn toán cho HS; Bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm tay cho GV môn Toán.
* Vận dụng thuyết cấu tạo phân tử trong dạy Hóa hữu cơ cho GV môn Hóa.
* Bồi dưỡng năng lực thực hành cho GV dạy Mỹ thuật.
* Tập huấn CT bơi, phòng chống tai nạn đuối nước đối với HS và tập huấn thiết kế GA, PP giảng bài lồng ghép GD quốc phòng cho HS đối với GV môn Thể dục.
2. Khối kiến thức tự chọn
- Thời lượng khoảng 60 tiết/1năm học. Căn cứ nhu cầu cá nhân của cán bộ quản lý, giáo viên, tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT. Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường lựa chọn các mô đun sau:
+ Đối với các môn Toán; Lý; Hóa; Tin; Công nghệ: Các Module 1, 2, 3, 4.
+ Đối với môn Địa lý: Các module: 2, 3, 11, 23.
+ Đối với các môn: Văn; Sử; Sinh; Nhạc; Mỹ thuật; Công dân: Các Module 14, 17, 25, 29.
+ Đối với môn Anh văn: Các Module: 16, 17, 19, 22.
+ Đối với môn Thể dục: các Module: 1, 5, 13, 20.
3. Hình thức, phương pháp tự bồi dưỡng
- Tự học, tự nghiên cứu, trao đổi nhóm, tự học qua mạng, thông qua bài giảng E-Learning.
- Tổ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên trong tổ bồi dưỡng: hệ thống kiến thức, giải đáp thắc mắc, thảo luận các vấn đề khó trong nội dung bồi dưỡng…tối thiểu 2-3 tiết/tháng.
- Bồi dưỡng tập trung: theo kế hoạch chung của Phòng, Sở Giáo dục.
4. Tài liệu bồi dưỡng
- Tài liệu của Bộ Giáo dục-Đào tạo đăng tải trên mạng, địa chỉ: http:taphuan.moet.gov.vn.; Tài liệu BDTX theo cấp học. Hoặc trên trang thông tin của SGD-ĐT Lâm Đồng.
- Tài liệu do Phòng, Sở GD cung cấp.
- Cá nhân sưu tầm theo yêu cầu môn học.
5. Lịch trình thực hiện
Thời gianNội dung công việcPhân công thực hiệnĐiều chỉnh
 
Tháng 8/2015
 
 
-Học chính trị theo KH của PGD, trung tâm BDCT huyện.
-Học tập quán triệt TT26-BGD về quy chế BDTX Giáo viên.
-Bồi dưỡng CM theo lịch của PGD và SGD-ĐT LĐ.
 
- Hội đồng sư phạm.
- GV các bộ môn.
- CBQL.
 
 
Từ tháng 9/2015 đến 12/2015- Bồi dưỡng các nội dung tự chọn:- Lãnh đạo nhà trường; Tổ CM.
- GV trực tiếp giảng dạy bộ môn
 
Từ tháng 1 đến tháng 3/2016- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX.- Lãnh đạo, CM nhà trường, tổ CM, GV bộ môn 
Từ tháng 4 đến tháng 5/2016- Viết báo cáo;
- Hoàn tất hồ sơ BC PGD.
- GV bộ môn, tổ CM
- Lãnh đạo nhà trường
 
 
IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Việc thực hiện KH BDTX của GV đã được phê duyệt;
- Kết quả đạt được của các nội dung bồi dưỡng 1, 2 và 3 qua bài thảo luận đánh giá cho điểm của tổ CM và bài thu hoạch, Báo cáo kết quả tự học của từng cá nhân.
 2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
- GV trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, GD học sinh tại tổ CM thông qua BC chuyên đề;
- GV báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng, mỗi BC trình bày rõ 2 phần: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỷ năng (5 điểm); Vận dụng kiến thức, kỷ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học, GD (5 điểm).
- Tổ, nhóm bộ môn: Tổ chức để GV trình bày BC; tổ, nhóm góp ý, nhận xét đánh giá kết quả, thống nhất cho điểm.
3. Xếp loại kết quả BDTX
- Tính điểm TB BDTX như sau: Điểm nội dung BD1+nội dung BD2+điểm trung bình cộng của các Module, chia 3.
- Loại TB: đạt từ 5 đến 7 điểm;
- Loại khá: đạt từ 7 đến dưới 9 điểm;
- Loại giỏi: đạt từ 9 đến 10 điểm.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
- Nhà trường lập báo cáo, tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại BDTX, đề nghị PGD-ĐT Di Linh cấp giấy chứng nhận theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường
- Xây dựng KH BDTX và tổ chức triển khai Kế hoạch cho GV;
- Hướng dẫn GV, tổ CM xây dựng KH (mẫu) và phê duyệt KH tổ chuyên môn;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc học BDTX tổ CM và GV, đánh giá, rút kinh nghiệm qua quá trình học;
- Tổ chức đánh giá, xếp loại, tổng hợp BC kết quả BDTX về PGD theo quy định.
2. Trách nhiệm của tổ trưởng CM
- Phê duyệt KH BDTX của GV trong tổ;
- Kiểm tra, giám sát, triển khai các nội dung BDTX theo yêu cầu tổ chức học tập trung tại trường;
- Tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của GV trong tổ (biên bản), nộp về nhà trường theo quy định.
3. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng KH BDTX (mẫu) theo kế hoạch của tổ CM và nhà trường.
- Báo cáo kết quả BDTX về tổ CM và nhà trường theo quy định.
4. Các quy định
4.1. Hồ sơ quản lý công tác BDTX của tổ CM và nhà trường, bao gồm:
- Kế hoạch BDTX; Sổ theo dõi công tác BDTX của GV; Các loại biên bản, biểu mẫu tổng hợp kết quả BDTX.
- Các loại văn bản quản lý, chỉ đạo BDTX các cấp.
4.2. Hồ sơ giáo viên
- Sổ bồi dưỡng CMNV;
- KH bồi dưỡng thường xuyên;
- Các báo cáo theo từng Module.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

    (đã ký)

 
Hoàng Văn Mỹ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 505
Năm 2020 : 15.815